Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

TIM PENYUSUN

I. Pengarah
1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
2. Direktur Pembinaan Haji  dan Umrah

II. Tim Konsultan

1. Prof. K.H. Ali Yafie
2. Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA
3. Syaikh Sayyid Abu Alwi Hamid Ibnu Alwi Al-Kaf
4. K.H. Ma’ruf Amin
5. Drs. K.H. A. Hafidz Utsman
6. Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Ya’qub, MA
7. Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, LML
8. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA
9. Prof. Dr. Hj. Nabila Lubis, MA
10. Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo, MA
11. Buya H. Gusrizal, Lc, MA
12. Prof. Dr. H. Roem Rowi, MA
13. Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA
14. K.H. A. Aziz Masyhuri
15. K.H. Muammal Hamidy, MA
16. Drs. K.H. Chariri Shofa, M.Ag
17. K.H. Fauzi Hamid, Lc, M.Pd.I
18. Drs. K.H. Habib Syarief Muhammad Alaydrus
19. K.H. Parmadi Mawardi, Lc
20. Drs. H. Ahmad Kartono
21. Drs. H. Zainal Abidin Shupi
22. Drs. H. Miftahul Munir, MM
23. Drs. H. M. Asnawi Muhammadiyah

III. Pelaksana

Ketua    : Drs. H. Ali Rokhmad, M.Pd
Sekertaris    : H. Agus Mi’roji, S.Ag
Anggota    :

1. Drs. H. Triganti Harso
2. H. Khoirizi HD, S.Sos, MM
3. Hj. Wahyu Dewarini, SE
4. H. M. Musta’in, S.Sos
5. H. M. Arfi Hatim, M. Ag.
6. H. Nurhanudin, ST
7. Hj. Dewi Gustikarini, SH
8. H. Farid Anfasa, ST
9. H. Zakaria Anshari, S.Ag
10. H. Misroni, S.Pd.I
11. Hernobo Fajar, SS
12. H. Irwan Syarief
13. Rulaila SS
14. H. Sarmidi, MA