Tuntunan Praktis
Perjalanan Ibadah Haji

Apa syarat wajib haji/umrah?

  1. Islam.
  2. Baligh (dewasa).
  3. Berakal sehat.
  4. Merdeka (bukan budak).
  5. Istita'ah (mampu).

Setiap orang yang belum memenuhi syarat tersebut belum wajib berhaji/umrah.